Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Přečtěte si prosím velmi pozorně podmínky uvedené níže (dále též „Podmínky“).
 2. Podmínky upravují způsob využití našich služeb a tvoří obsah smlouvy o užívání služeb projektu Hravýlety (dále jen “Projekt”), uzavřené mezi Vámi jako uživatelem („Uživatel“) a provozovatelem Projektu, kterým je paní Michaela Vejmelková, IČO: 87075725, se sídlem Vaňkova 296/11, 198 00 Praha 14 (dále jen „Provozovatel“).
 3. Projektem se myslí hra ve venkovním prostředí pro rodiny s dětmi v rámci které lze plnit zábavné úkoly. Hru je možné hrát prostřednictvím webového portálu www.hravylety.cz nebo mobilní aplikace “Hravýlety”, a to s využitím souvisejících softwarů a dalších produktů (dále jen „Služby“).
 4. Přijetí Podmínek vzniká založením Uživatelského účtu Projektu a/nebo užíváním portálu www.hravylety.czči mobilní aplikace Hravýlety, čímž vzniká smlouva o užívání Služeb mezi Vámi (Uživatelem) a Provozovatelem.
 5. Tyto podmínky lze kdykoli zobrazit prostřednictvím stránky www.hravylety.cz v sekci “Obchodní podmínky” a v mobilní aplikaci HRAVÝLETY.

II. Služby

 1. V rámci využívání Služeb Uživatelé vybírají, plánují a prochází zábavnou a soutěžní formou připravené trasy po zajímavých místech České republiky. Trasy spojují dané místo se zajímavým příběhem a doplňují cestu o zábavné úkoly („Trasy“). Trasy s příběhem, zábavnými úkoly a osobními tipy jsou připravovány Tvůrci z řad veřejnosti („Příspěvek“ a „Tvůrce“). Provozovatel má výhradní právo určit, jaké Příspěvky budou do Projektu zařazeny. Podrobné podmínky spolupráce s Tvůrci a zásady ochrany jejich osobních údajů jsou uvedeny na webu www.hravylety.cz.
 2. Uživatel je povinen používat Služby výhradně v souladu s těmito Podmínkami a s obecně závaznými právními předpisy.
 3. Uživatel Služeb musí být starší 18 let. Pokud je mladší 18 let, může používat Služby pouze se souhlasem rodičů nebo zákonného zástupce, kteří souhlasí s tím, abyste byli vázáni touto smlouvou.
 4. Uživatel je oprávněn užívat Služby výhradně k soukromým účelům nikoliv za účelem zisku z podnikatelské činnosti či jiným komerčním účelům. Užití Služeb k podnikatelským účelům je možné pouze po vzájemné písemné dohodě s Provozovatelem Služeb. V případě porušení této povinnosti nahradí Uživatel Provozovateli veškerou vzniklou újmu včetně ušlého zisku.
 5. Provozovatel je oprávněn kdykoli bez důvodu a bez předchozího oznámení změnit rozsah Služeb, dále je oprávněn kdykoli a bez uvedení důvodu zrušit registraci uživatele a také ukončit smlouvu o užívání služeb.
 6. Kontaktní informace. Pro více informací o naší společnosti a o tom, jak nás kontaktovat, navštivte naše kontakty na stránkách.

III. Uživatelský účet

 1. Za účelem užívání Služeb je doporučeno, aby si Uživatel vytvořil účet. Bez registrace nelze Služby využívat v plném rozsahu. Uživatel je odpovědný za zachování důvěrnosti svého hesla k účtu. Uživatel je dále odpovědný za vedení účtu, aktualizaci dat a pro veškeré činnosti, které se souvisejí s účtem a užíváním Služeb.
 2. V rámci Služby umožňuje Provozovatel Uživatelům, kteří si vytvoří účet, například sbírat body, získávat odměny a účastnit se soutěží. Bližší popis doplňkových Služeb HRAVÝLETY je uveden na webu www.hravylety.cz.
 3. Provozovatel je oprávněn kontrolovat údaje, které Uživatel uvedl při zakládání uživatelského účtu. V případě uvedení nepravdivých údajů může Provozovatel založení uživatelského účtu nepovolit anebo takový účet zrušit.
 4. V případě jakéhokoliv narušení bezpečnosti uživatelského účtu včetně ztráty přístupových údajů je Uživatel povinen bezodkladně o této skutečnosti informovat Provozovatele. Uživatel je odpovědný za veškerou újmu, která Provozovateli nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s porušením této povinnosti vznikne.
 5. Provozovatel je oprávněn pozastavit nebo zrušit uživatelský účet v případě, že Uživatel porušil jakékoliv ustanovení těchto Podmínek, porušil jakékoliv ustanovení obecně závazných právních předpisů anebo ze strany Uživatele úmyslně dochází k poškozování dobrého jména Provozovatele. V případě zrušení uživatelského účtu může Provozovatel přijmout další opatření tak, aby zabránil další registraci Uživatele.

IV. Obsah vložený uživatelem

 1. Uživatel může mít možnost prostřednictvím svého uživatelského účtu vkládat uživatelský obsah, a to např. recenze, zprávy, fotografie, hodnocení, ať už se jedná o text, obrázky, příspěvky ve fóru, e-maily, webové stránky, hudbu a audiovizuální materiály apod. („Obsah“), který může být v Provozovatelem zveřejněn.
 2. Vložením Obsahu Uživatel akceptuje Podmínky pro vkládání Obsahu:
  1. Vložením Obsahu poskytuje Uživatel Provozovateli nevýhradní, neomezenou a bezplatnou licenci k Obsahu, a to ke všem způsobům užití dle autorského zákona („Licence“).
  2. Uživatel poskytuje Provozovateli Licenci k užití Obsahu, ke všem způsobům užití, a to v neomezeném územním, časovém a množstevním rozsahu. Poskytovatel není povinen Licenci využít.
  3. Provozovatel je oprávněn Licenci zcela nebo zčásti, úplatně i bezplatně, poskytnout a/nebo postoupit třetí osobě, a to i bez souhlasu Uživatele.
  4. Vložením obsahu Uživatel prohlašuje, že vložením Obsahu neporušil žádná práva třetích osob k obsahu, je vlastníkem veškerých práv k obsahu a je oprávněn poskytnout Licenci ve výše uvedeném rozsahu.
 3. Uživatel se zavazuje, že jím vložený Obsah bude v souladu s obecně závaznými právními předpisy a v souladu s těmito Podmínkami. Uživatel bere na vědomí, že jím vložený Obsah může být spojen s jeho jménem, uživatelským jménem či jiným identifikátorem Uživatele. Za vložený obsah je zodpovědný Uživatel.
 4. Provozovatel je bez dalšího oprávněn určit způsob zobrazení Obsahu. Provozovatel je zároveň oprávněn Obsah z jakéhokoliv důvodu z Aplikace/Webového portálu odstranit či jej dočasně či trvale nezobrazovat. Provozovatel je oprávněn Uživateli vkládání Obsahu dočasně či trvale znemožnit.

V. Platby

 1. Základní rozsah služeb je k dispozici uživatelům bezplatně. Provozovatel je oprávněn jednostranně vymezit rozsah Služeb, které jsou zpoplatněny.

VI. Odpovědnost Poskytovatele a Uživatele

 1. Odpovědnost za škodu se řídí obecně závaznými právními předpisy a ujednáním těchto Podmínek.
 2. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za chování Uživatele a způsob, jakým Uživatel Služby využívá, užívání Služeb je na vlastním uvážení Uživatele, zejména při posouzení zdravotního a psychického stavu Uživatele, počasí a stavu Trasy, schopnosti a zkušenosti zvládnout daný úkol.
 3. Provozovatel se snaží Trasy průběžně kontrolovat nicméně nenese žádnou odpovědnost za přesnost, aktuálnost, přístupnost, přesnost a schůdnost Tras, popřípadě za změnu okolností na místě, které způsobí, že úkoly nebude možno splnit nebo Trasu projít.
 4. Provozovatel nenese odpovědnost za dostupnost a funkčnost Služeb, zejména pokud jsou způsobeny poskytovateli služeb elektronických komunikací. Provozovatel může kdykoliv přerušit nebo omezit poskytování Služeb.
 5. Provozovatel není povinen provádět zálohování dat na uživatelském účtu, a tudíž ani zálohování uživatelského obsahu. Provozovatel není odpovědný za jakoukoliv újmu, která v souvislosti s případnou ztrátou dat Uživatele může vzniknout.

VII. Odkazy na služby obchodních partnerů

 1. Služby mohou obsahovat doporučení, která odkazují na produkt či službu třetí osoby – partnera Provozovatele.
 2. Zakoupením produktu či služby prostřednictvím odkazu vzniká právní vztah výhradně mezi Uživatelem a třetí osobou. Provozovateli tím nevznikají žádné závazky či povinnosti a Provozovatel nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za tuto třetí osobu. Uživatel je odpovědný za řádné seznámení se s obchodními podmínkami třetí osoby. Provozovatel neodpovídá za dostupnost jednotlivých produktů či služeb nabízených třetí osobou prostřednictvím odkazu ani možnost využít ke zvýhodnění nákupu body získané Uživatelem a tuto Uživateli nijak nezaručuje.
 3. V rámci hry může Uživatel získávat body, které může Uživatel využít ke zvýhodnění jeho nákupu u obchodního partnera Provozovatele.

VIII. Práva duševního vlastnictví

 1. Služby provozované na webovém portálu a v mobilní aplikaci jsou chráněny autorským právem a právem na ochranu hospodářské soutěže.
 2. Veškerá oprávnění Uživatele k užití Služeb jsou nevýhradní, nepřevoditelná a nepostupitelná. Uživatel není oprávněn udělit třetí osobě podlicenci. Uživatel není oprávněn jakkoli zasahovat do obsahu Služeb, jakkoli tento obsah upravovat, doplňovat, reprodukovat či jej stahovat, není – li v těchto podmínkách uvedeno jinak.

IX. Spory a mimosoudní řešení sporů

 1. Tyto Podmínky a smluvní vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem se řídím právním řádem České republiky. K rozhodování sporů mezi Provozovatelem a Uživatelem jsou příslušené soudy České republiky.

X. Postoupení práv

 1. Provozovatel je oprávněn postoupit nebo jinak převést jakákoli svá práva související se Službami na třetí osobu i bez souhlasu Uživatele.

XI. Zpracování osobní údajů

 1. Provozovatel v rámci poskytování Služeb zpracovává osobní údaje Uživatele.
 2. V případě využití subdodavatelů k provedení specializovaných činností může být poskytnut přístup k vašim osobním údajům a ostatním informacím, přičemž subdodavatelé jsou povinni zachovávat pravidla a postupy pro ochranu osobních údajů.
 3. Zasláním jakékoliv fotografie potvrzujete souhlas s jejím použitím pro Projekt prohlašujete, že objekty na fotografiích nebudou vznášet žádné požadavky související s použitím fotografie.
 4. Součástí poskytování služeb dle této smlouvy je i aktualizace informací o poskytovaných službách formou sdělení zasílaného na emailovou adresu uživatele (tzv. Newsletter“). Přijetím těchto Podmínek Uživatel souhlasí se zasíláním takového Newsletteru, z jehož doručování se může kdykoliv odhlásit.
 5. Podrobné informace o způsobech nakládání s osobními údaji Uživatele jsou uvedeny v dokumenty „Zásady zpracování osobních údajů“ dostupném internetové adrese www.hravylety.cz v sekci Zásady zpracování obchodních údajů.

XII. Závěrečná ustanovení

 1. Uživatel tímto prohlašuje, že si tyto Podmínky důkladně přečetl, porozuměl jim a zavazuje se je při používání aplikace a čerpání Služeb dodržovat.
 2. Provozovatel má právo kdykoli tyto Podmínky jednostranně měnit. Nové úplné znění Podmínek zveřejní Provozovatel v sekci Obchodní podmínky a na internetové adrese www.hravylety.cz v sekci Obchodní podmínky. Nové znění Podmínek je platné dnem jejich zveřejnění a účinné dnem v nich uvedeným.

Tyto podmínky jsou platné a účinné dnem 1.8.2020

Pro více informací o Provozovateli a o tom, jak nás kontaktovat, navštivte oddíl kontakty.